Reglement

Camping reglement
REGLEMENT: 2008 e.v.
Molenschot, januari 2008

1)  Algemeen

Jaarplaats:
Een jaarplaats loopt van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar.

Seizoenplaats: 
Een seizoenplaats loopt van 1 april tot en met 31 oktober van hetzelfde jaar.

Opzegging:
Het opzeggen van een jaar- en / of een seizoenplaats dient minimaal drie maanden vóór de vertrekdatum schriftelijk aan de beheerder / directie te worden doorgegeven.

Bij vertrek op 1 januari dient u dus uiterlijk op 1 oktober in het jaar daaraan voorafgaande uw vertrek schriftelijk te melden.  Bij niet tijdig opzeggen lopen zowel het contract als het staangeld door.

Permanente bewoning:
Het is niet toegestaan om permanent op Camping centrum Heidelust te wonen.
Een uitzondering hierop zijn degenen die van de gemeente Gilze en Rijen een persoonsgebonden gedoogbeschikking ontvangen.

2)  Melden bij aanvang seizoen

Elke huurder van een standplaats is verplicht om bij aanvang van het seizoen zich te melden bij de receptie en op te geven met hoeveel personen men het komende seizoen op de camping zal verblijven.  Wijzigingen ten opzichte van het voorgaande jaar, denk aan kenteken auto, adres, telefoon enz., dienen schriftelijk te worden doorgegeven.

Tevens is in verband met de aan ons opgelegde registratie het inleveren van een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs) verplicht.

3)  Tijdig voldoen staangeld

Het staangeld dient voor Pasen te zijn voldaan.  Bij niet tijdig betalen wordt het oorspronkelijke bedrag verhoogd met een toeslag van 10%. Het staangeld kan worden betaald per:
Kas, bij de receptie
Rabobank – NL37RABO0145101010
ING – NL38INGB0001619430
t.n.v. Camping centrum Heidelust b.v. te Molenschot onder vermelding van het op de nota aangegeven factuurnummer.

3a) Wangedrag

Indien men wegens wangedrag verplicht wordt de camping te verlaten zal geen restitutie van staangeld plaatsvinden.  Indien het staangeld nog niet is voldaan dan blijft de bestaande vordering van kracht (wangedrag is negatief niet algemeen gebruikelijk gedrag).

4)  Sleutel slagboom

De sleutel om de slagboom te openen is uitsluitend voor eigen gebruik en mag dus niet aan derden worden uitgeleend.  Bij misbruik wordt de sleutel meteen ingenomen of geblokkeerd.
Bij verlies wordt er geen nieuwe sleutel verstrekt.

4a) Slagboominstallatie

De slagboominstallatie is te gebruiken van 06.00 uur in de morgen tot 22.00 uur in de avond.
Permanente bewoners hebben een 24-uurs sleutel.

5)  Parkeren

Parkeren mag alleen op de toegewezen plaatsen.

6)  Eigen verantwoording

Het gebruiken van o.a. springkussens, zwembad, sportattributen, enz. zijn uitsluitend voor eigen verantwoording en risico.  Ongevallen hierdoor ontstaan met als gevolg vernieling van kleding, lichamelijk letsel en / of dodelijke afloop, kunnen nimmer op Camping centrum Heidelust worden verhaald.

6a) Gebruik zwembad

In het zwembad is het gebruik van etenswaren en harde voorwerpen, ook harde ballen, niet toegestaan.  Het dragen van badkleding is verplicht.

6b) Sport en spel

Sport en spel mag alleen op het daarvoor bestemde terrein.

Alle sporten waarbij met een bal of andere voorwerpen gegooid, geschopt, geschoten of geslagen moet worden, of waarbij voorwerpen op een andere wijze de lucht ingaan en gevaar voor anderen kan inhouden, zijn buiten het daarvoor bestemde terrein verboden.

6c) Schade

Schade die is veroorzaakt door sport of anderszins dient door de veroorzaker betaald te worden aan de gedupeerde en kan niet worden verhaald op Camping centrum Heidelust.

7)  Verlotingen en verkopen

Zonder toestemming van de beheerder is het verboden om verlotingen, verkopingen en collectes te organiseren.

8)  Maximale snelheid

Op het campingterrein is een maximale snelheid van 5 km per uur (stapvoets) toegestaan.

Deze snelheid mag niet overschreden worden.

Het is ook niet toegestaan om tussen 22.00 uur tot 06.00 uur met een auto over de camping te rijden, tenzij door de beheerder daar toestemming voor is verleend.

9)  Motoren en bromfietsen

Op het campingterrein moet de motor van bromfietsen en motoren zijn uitgeschakeld.

10)  Muziek en geluidsoverlast

Na 22.00 uur mag er geen muziek of ander geluidsoverlast op het terrein zijn.

11)  Huisdieren

Op Camping centrum Heidelust zijn honden en katten NIET toegestaan.

12)  Wat te plaatsen per standplaats

 • Eén caravan of chalet met open opstap / bordes van max 1,5 mtr. breed en 2,5 mtr. lang
 • Eén bij de caravan / chaletbewoner in gebruik zijnde auto
 • Materiaalkist van maximaal 1,10 mtr. hoog, 1,50 mtr. breed en 0,80 mtr. diep
 • Een blokhut van max.: 4 mtr. lang, 4 mtr. breed, 2,30 mtr. hoog (met spits dak)

13)  Toestemming voor uitbreiding

Zonder schriftelijke toestemming van de beheerder is het verboden om meer dan de toegewezen plaats in gebruik te nemen of om enige aanbouw aan huisje, chalet of caravan aan te brengen.

14)  Hekken, muren en vloeren

De toegestane hoogte van hekken op of rond de standplaatsen is maximaal 80 cm.
Het metselen van muurtjes en / of pilaren en het storten van cementvloeren is niet toegestaan.

14a) Afrastering

Aan het hek dat als afrastering rondom de camping staat mag NIETS bevestigd worden, en daarbij 1 meter vrij laten.

15)  Schoonhouden

Elke gast is verplicht om zijn of haar standplaats én de nabije omgeving, inclusief de aangesloten paden, schoon te houden.

15a) Klein vuil moet, in goed dichtgebonden zakken, op de daarvoor bestemde plaats in containers worden gedeponeerd.

15b) Grof vuil moet op de eigen standplaats blijven liggen.  Na aanmelding bij de receptie wordt het opgehaald.

15c) Einde seizoen
Bij het sluiten van het seizoen moet alles op en rond de standplaats goed zijn opgeruimd (stoelen, parasols, tafels, fietsen, flessen, gasflessen enz. enz.).

16)  Bomen

Bomen mogen alleen door de beheerder worden gerooid of gesnoeid.

17)  Verhuur van huisje of caravan

Verhuren van huisje of caravan mag alleen voor de periode van 1 april t/m 31 oktober.
Huurders mogen dus alleen in deze periode aanwezig zijn. Verhuur is alleen toegestaan op jaarplaatsen, dus niet op seizoenplaatsen.

Naam, adres en geboortedatum van de huurder(s) en de huurperiode dienen vooraf te worden doorgegeven op de receptie.

17a) Overnachten

Van bezoekers die blijven overnachten dienen eveneens naam, adres en geboortedatum op de receptie bekend te zijn.

Voor overnachten wordt een vergoeding in rekening gebracht.

18)  Overdracht van huisje of caravan

Bij overdracht na verkoop van een huisje of caravan die op de camping staat wordt de 5% regeling toegepast.  Dit met een minimum van € 227,00 en een maximum van € 454,00. Bij verkoop dient er vooraf een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de kandidaat koper worden afgegeven op de receptie.

Als een huisje of caravan wordt verkocht aan derden die de oorspronkelijke plaats willen behouden, dan dient hiervoor schriftelijk toestemming te worden gevraagd aan de beheerder.

18a) Oud en / of slecht onderhouden

Oude of slecht onderhouden huisjes of caravans, die de omgeving ontsieren, mogen bij verkoop niet op het terrein blijven staan.

18b) Twee jaar te koop

Huisjes of caravans die twee jaar of langer te koop staan en de omgeving ontsieren dienen van het terrein te worden verwijderd.

18c) Definitief vertrek

Bij definitief vertrek van de camping is de eigenaar van het huisje of caravan verplicht al het achtergebleven afval, beton, puin enz.  behorend bij zijn / haar huisje of caravan, op te (laten) ruimen.

Alle kosten, dus ook de eventuele stortkosten, zijn voor rekening van de vertrekkende campinggast.

19)  Gasflessen

 • Op Camping centrum Heidelust mag alleen Propaangas worden gebruikt.
 • Gas mag alleen in de doorvoor bestemde en goedgekeurde flessen zijn opgeslagen.
 • Per standplaats mogen totaal twee gasflessen aanwezig zijn (vol en / of leeg).
 • Gasflessen mogen nimmer (gedeeltelijk) zijn ingegraven.
 • Gasflessen moeten buiten caravan of chalet zijn geplaatst en opgeslagen en mogen niet door een uitlaat van een motor, kachel of anderszins verwarmd kunnen worden.
 • Gasflessen mogen niet geplaatst zijn bij of onder een bordes of trapje bij caravan of chalet.
 • Gasflessen mogen niet om kunnen vallen.
 • Gasflessen mogen alleen in een kist of kast staan als deze zéér goed geventileerd is.

20)  Gasleidingen

 • Alle gasleidingen dienen van koper te zijn en deugdelijk aangelegd.
 • Gasleidingen mogen aan elkaar worden gesoldeerd.
 • Knelkoppelingen zijn ook toegestaan, maar alleen bij gebruik van inwendige steunbussen zodat insnoeren (= vernauwen) van de pijp wordt voorkomen.
 • Gasleidingen dienen goed te worden vastgezet met daarvoor bestemde beugels of band.
 • De gasleiding dient met een originele drukregelaar aangesloten te zijn op de fles.
 • Gasleidingen mogen niet zijn weggewerkt in wanden, grond of vloeren.

21)  Gasslangen

 • Bij Propaangas moet de opdruk zijn: NEN-EN 1763-2 klasse 2.
 • Het jaartal van fabricage moet op de slang zijn vermeld.
 • Gasslangen moeten altijd gemonteerd zijn met goed passende en goed functionerende slangklemmen.
 • De aansluiting tussen de gasslang en gasleiding of gas-apparaat dient te geschieden middels een zogenaamde slangpilaar.
 • Tenminste eenmaal per jaar dienen gasslangen gecontroleerd te worden op uitdrogen, slijtage en het ontstaan van haarscheurtjes.
 • Om alle risico te vermijden kan de slang (zeker buiten) het beste om de twee jaar vervangen worden.
 • Gasslangen moeten zo kort mogelijk zijn en 75 centimeter is de maximale lengte.

22)  Gastoestellen en apparaten

 • Gastoestellen en apparaten moeten veilig zijn geplaatst of opgehangen en deugdelijk met de juiste materialen zijn aangesloten.
 • Gastoestellen en apparaten dienen voldoende zuurstof te krijgen waardoor het gas goed kan verbranden.
 • Gasgestookte warmwatertoestellen zoals geisers en boilers moeten voorzien zijn van een goed werkende afvoer.
 • Gastoestellen en apparaten dienen jaarlijks te worden nagekeken op goed en veilig functioneren.

 

23)  Electriciteitinstallaties

Alleen elektrische installaties van kampeermiddelen die voldoen aan de onderstaande voorschriften mogen zijn aangesloten op het elektriciteitsnet van Camping centrum Heidelust.

 • Normblad NEN 1010:2003 van het energiebedrijf.
 • Keuringsvoorschriften ( K57) van de KEMA.
 • Voorschiften die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit.
 • Elektriciteitskasten op het terrein mogen alleen door de daarvoor bevoegde personen worden geopend.
 • In elk huisje, caravan of chalet dient verplicht een elektrameter aanwezig te zijn.
 • Schade aan elektra installaties van Camping centrum Heidelust of anderen, veroorzaakt door campinggasten of door personen waar zij verantwoordelijk voor zijn, zal worden verhaald.
 • Voor 15 september van elk jaar dient het verbruik van elektra door u te worden opgegeven bij de receptie en contant te worden voldaan.

 

24)  Waterleiding

 • Waterleiding mag alleen bestaan uit daarvoor goedgekeurde materialen.
 • Sproeien van tuinen en dergelijke is toegestaan na 21.00 uur.  Het is niet uitgesloten dat bij overmatig gebruik de druk wegvalt.  Sproei dan later.
 • Sluit aan het einde van het seizoen uw waterleiding goed af en zorg dat de leidingen en apparaten goed leeg zijn.
 • Schade ontstaan door het niet goed afsluiten en / of leegmaken van de waterleiding wordt in rekening gebracht.

 

25)  Opslag van olie

 • Alleen voor verwarming mag er olie gebruikt en in voorraad worden gehouden.
 • Olie mag uitsluitend worden afgenomen van de olieleverancier van Heidelust en alleen via een slang van de tankwagen in uw voorraadvat worden overgebracht.
 • Olie dient altijd te worden opgeslagen in daarvoor bestemde vaten.
 • Olievaten voor buiten mogen maximaal een inhoud hebben van 200 liter.
 • Boven alle vaten die buiten staan moet een kap zitten tegen het inregenen van de hieronder genoemde lekbak.
 • Onder alle vaten, dus ook onder die binnen staan, dient een oliebestendige opvangbak te staan waarvan de inhoud 10% groter is dan de maximale inhoud van de tank of vat (deze lekbakken dient u bij de receptie van Camping centrum Heidelust te bestellen).
 • Elke gebruiker van olie is persoonlijk verantwoordelijk als er olie weglekt.
  Bij twijfel over vervuiling is een bodemonderzoek op uw kosten niet uitgesloten.
 • Gebruikers van onder andere een Zibro kachel mogen maximaal 2 maal 20 liter olie in voorraad hebben.
 • Olieleidingen mogen nooit ingegraven of weggewerkt zijn in wanden of vloeren.Alle rookgasafvoeren van oliekachels dienen vakkundig te zijn aangebracht en optimaal te functioneren.

 

26)  Luchttoevoer en luchtafvoer

Om prettig en veilig te kunnen leven is een goede luchttoevoer en luchtafvoer noodzakelijk.
Dat is een huisje, chalet of caravan niet anders.

Daarom hebben wij bij fabrikanten van caravans enz. informatie ingewonnen over luchtaanvoer en afvoer.
Het volgende blijkt:

 • Voor een slaapkamer en douche is er een constante luchttoevoer nodig van 22 vierkante centimeter.
 • Voor een woonkamer is dat 44 vierkante centimeter.
 • Luchttoevoer dient aangebracht te zijn in de vloer of in de onderkant van de zijwanden.
 • Luchtafvoer gebeurd meestal door een rooster met pijp in het plafond.

Bent u zich er van bewust dat koolmonoxide zeer gevaarlijk en niet te ruiken is.  Kijk of laat kijken of alles in orde is.

Wij adviseren u om een koolmonoxide melder te plaatsen.

VERPLICHT:

De brandweer heeft per caravan, chalet of huisje 1 rookmelder en 1 brandblusser verplicht gesteld.

Het is mogelijk om via de receptie samen brandblussers en rookmelders in te kopen.  Volgens informatie van een fabrikant zijn zowel brandblussers met poeder als met schuim geschikt.  Een gegeven is wel dat poeder na gebruik nogal wat sporen nalaat en schuim kan bevriezen.

Als u interesse heeft om samen in te kopen dan kunt u dat aangeven op het formulier en tevens kenbaar maken voor welke brandblusser u kiest.